درخت گردو
X
تبلیغات
امروز: چهارشنبه 1 خرداد 1398
دسته بندی محصولات
بخش همکاران
بلوک کد اختصاصی

دريافت کد تبادل آگهي هوشمند

عطر - عطر گيرنده ديجيتال موبايل خريد اينترنتي تک سبد گيرنده ديجيتال موبايل خريد دانگل براوو دانگل ezcast گن لاغري گن لاغري ميس بلت عينک ريبن اصل خريد hot shaper خريد ليوان لنزي ساخت وبلاگ فروش گوش پاکن برقي لباس زنانه ساعت مچي ارزان هاست لينوکس خريد کيف اسباب بازي مگامايند 19500 تومان مونوپاد دستکش جادويي سيلور تاچ مونوپاد حرفه اي ساعت ديواري فانتزي کارواش خانگي خريد مونوپاد ارزان خريد لباس زنانه فروش فاني بافت خريد ساعت ديواري مدرن پاور بانک همراه اتو موي پرو ويو prowave چراغ جادويي لايت آپ light up عينک آفتابي مارک فانتوم جادويي خريد مونوپاد با ضمانت فروشگاه خريد ساعت ديواري خريد گن لاغري مردانه شلوار ساپورت عينک آفتابي پليس دستگيره آشپزخانه سيليکوني خريد ساعت مچي کاسيو ساعت مچي کاسيو عينک آفتابي مردانه توپ هاور بال hover ball ساخت وبلاگ رايگان دوره آموزشي| کلاس| بازرسي فني| جوش| پايپينگ| رنگ - دوره بازرسي جوش پايپينگ مدرک معتبر و بين المللي گواهينامه رنگ و سندبلاست گيره کوچک کننده بيني - گيره کوچک کننده بيني سايت تبادل لينک - سايت تبادل لينک سايت سرگرمي - سايت سرگرمي خريد اينترنتي گن ساعت شني - خريد اينترنتي گن ساعت شني خريد کمربند ميس بلت - خريد کمربند ميس بلت 98 پست خريد پستـي عينک آفتابي زنانه و مردانه ثبت آگهي و تبليغ - درج آگهي- درج تبليغ - ثبت رايگان اطلاعات شغلي فروشگاه اينترنتي تبادل لينک دارالترجمه ناتي محصولات دست ساز تو و ما - بهترين فروشگاه محصولات دست ساز چاي قرمز تبادل لينک اتوماتيک - تبادل لينک اتوماتيک در چند ثانيه

درخت گردو

درخت گردو دسته: مهندسی کشاورزی
بازدید: 101 بار
فرمت فایل: docx
حجم فایل: 115 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 48

ﮔﺮدو ﺑـﺎ ﻧـﺎم ﻋﻠﻤـﻲ (Juglansregia) از رده دوﻟﭙـﻪایﻫـﺎ، ﺗﻴـﺮه Fagales و ﺧــــﺎﻧﻮاده Juglandaceae ﻣــــﻲﺑﺎﺷــــﺪ ﮔــــﺮدوی ﺳﻴﺎه (Juglansnigra) ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺷﺮق آﻣﺮﻳﻜـﺎی ﺷـﻤﺎﻟﻲ و ﮔـﺮدوی اﻳﺮاﻧﻲ ﻳﺎ ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ (Juglansregia) ﺑـﻮﻣﻲ ﺑﺎﻟﻜـﺎن در ﺟﻨـﻮب ﺷـﺮﻗﻲ اروﭘﺎ، ﻣﺮﻛﺰ و ﺟﻨﻮب ﻏﺮﺑـﻲ آﺳـﻴﺎ ﺗـﺎ ﻫﻴﻤﺎﻻﻳـﺎ و ﺟﻨـﻮب ﻏﺮﺑـﻲ ﭼـﻴﻦ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ ﮔﺮدو (2n 32) درﺧﺘﻲ ﺗﻚ ﭘﺎﻳﻪ اﺳ

قیمت فایل فقط 33,600 تومان

خرید

طبقه بندی علمی

فرمانرو: گیاهان

Division : گیاهان گلدار

رده : دو لپه ای ها

راسته : junglandales

تیره: گردوییان

سرده : juglans

درخت گردو :

جوزیا گوز نام علمی juglans  از خانواده juglandaceae   است  انواع این درخت در چین، ژاپن ، فرانسه، آمریکا کشت می شود مهمترین گردوهای موجود در دنیا معروف به گردوی ایرانی است زیرا ابتدا از ایران به خاورمیانه و از آنجا به یونان و روم و سپس به انگلستان و بعد به آمریکا برده شده گردوی ایرانی تنها گونه ای از این خانواده است که مغز آن از نظر خوراکی مصرف اقتصادی دارد.

گردوی معمولی درختی است یک پایه که بلندی آن از 10 تا 5 متر قابل تغییر است، گردو دارای برگ های مرکب شاخه ای است و درخت یک پایه است که گل های نرو ماده روی یک درخت به صورت جداگانه ظاهر می شوند . گامت ای ماده گردو دگر گشن است گرده افشانی آن به وسیله باد انجام می شود و حشرات در آن نقشی ندارند.

ﮔﺮدو از ﻧﻈﺮ ﭼﻮب دارای اﻫﻤﻴﺖ ﺑﺴﻴﺎر ﺑﺎﻻﻳﻲ اﺳﺖ. ﮔﺮﻳﺒﺎﻧﻪﻫﺎی ﮔـﺮدو  ﺑﻪ ﻋﻠﺖ دارا ﺑﻮدن ﻣﻘﺪار زﻳﺎدی رﻧﮓ زرد – ﻗﻬﻮهای، ﻣﻨﺒﻊ ﻣﻬﻤﻲ ﺑﺮای رﻧﮓ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﻲرود. ﻣﻐﺰ ﮔﺮدو ﺳﺮﺷﺎر از روﻏـﻦ  ﺑـﻮده و ﺑـﻪ ﺻـﻮرت ﮔﺴﺘﺮده ﺑﻪ ﺻـﻮرت ﺗـﺎزه و  ﻓـﺮآوری  ﻣﺼـﺮف ﻣـﻲﺷـﻮد. ﺑـﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ ﻛﺎرﺑﺮدﻫﺎی ﻓﺮاوان ﮔﺮدو در ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻣﺨﺘﻠﻒ داروﺳﺎزی، ﻏﺬاﻳﻲ و ﺻـﻨﺎﻳﻊ ﭼﻮب و ﻧﻴﺰ ﻗﺪﻣﺖ ﻃـﻮﻻﻧﻲ اﻳـﻦ ﮔﻴـﺎه ارزﺷـﻤﻨﺪ در اﻳـﺮان، ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ ﺣﻔﺎﻇﺖ و ﺑﻬﺮهﺑﺮداری ﻣﻨﺎﺳﺐ از ﻣﻨﺎﺑﻊ ژﻧﺘﻴﻜﻲ و ﺗﻮﺳﻌﻪ و ارﺗﻘﺎ ﻛﻤﻲ و ﻛﻴﻔﻲ آنﻫﺎ و ﻧﻴﺰ ﺛﺒﺖ و ﺣﻔﻆ ﺣﻘﻮق ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﻣﻌﻨﻮی و ﻣﺎدی اﻳﻦ ﮔﻴـﺎه ﻣﻬﻢ اﻗﺘﺼﺎدی، اﻣﺮی ﺿﺮوری ﺑﺸﻤﺎر ﻣﻲآﻳﺪ. 

ﺑﺮ اﺳﺎس آﺧﺮﻳﻦ ﮔﺰارش ﺳﺎزﻣﺎن ﺧﻮارﺑﺎر ﺟﻬﺎﻧﻲ، ﭼﻴﻦ ﺑـﺎ ﺑـﻴﺶ از  1655508 ﻫﺰار ﺗﻦ ﺑﻴﺶﺗـﺮﻳﻦ ﺗﻮﻟﻴـﺪ ﮔـﺮدو (ﺑـﺎ ﭘﻮﺳـﺖ) را ﺑـﻪ ﺧـﻮد اﺧﺘﺼﺎص داده اﺳﺖ. ﺑﺮ اﺳﺎس اﻳﻦ ﮔﺰارش اﻳـﺮان ﺑـﺎ ﺣـﺪود485000ﻫﺰار ﺗﻦ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺳﻮﻣﻴﻦ ﻛﺸﻮر ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﻨﻨﺪه ﮔـﺮدو در ﺟﻬـﺎن ﻣﻌﺮﻓـﻲ ﺷﺪه اﺳﺖ. آﻣﺮﻳﻜﺎ ﺑﺎ ﺻﺎدرات 59625 ﺗﻦ (ﮔـﺮدو ﺑـﺪونﭘﻮﺳـﺖ) و ﺑـﻪارزش 359273 ﻫﺰار دﻻر ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اوﻟﻴﻦﻛﺸـﻮر ﺻـﺎدر ﻛﻨﻨـﺪه ﮔـﺮدو ﺑﺪون ﭘﻮﺳﺖ در ﺟﻬﺎن ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﺑﺮ ﭘﺎﻳﻪ اﻳﻦ ﮔﺰارش اﻳـﺮان در ﺑﻴﻦ 20 ﻛﺸﻮر ﺻﺎدر ﻛﻨﻨﺪه ﮔﺮدو ﻗﺮار ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.

گردو (Juglans regia L.) درختی مهم و چند منظوره می باشد بطوریکه در باغبانی بخاطر میوه و در جنگل کاری برای چوب با ارزش آن و در داروسازی به عنوان یک گیاه دارویی و همچنین در احداث پارک ها می تواند به عنوان یک گیاه زینتی مورد استفاده قرار گیرد. در فلات ایران گردو در عرض جغرافیایی 29 تا39 درجه شمالی و طول جغرافیایی 45 تا 64 درجه شرقی، از زمین های کم ارتفاع تا مناطقی با ارتفاع 2500 متر، به صورت اهلی یا وحشی در شمال، غرب و مرکز کشور ایران یافت می شود. دانه های روغنی ، به دلیل داشتن میزان متفاوتی از انواع اسیدهای چرب، ارزش تجاری متفاوتی پیدا می کنند.

از نظر تغذیه ای مغز گردو بسیار مغذی است و بسته به رقم ترکیب آن متفاوت است. در اکثر ارقام مغز گردو حدود 60 درصد روغن دارد، که این مقدار از 70-52 درصد چربی بسته به رقم و منظقه متغیر است.

فواید مغز گردو در رژیم غذایی انسان علیه کلسترول بالا ثابت شده است . مشخص گردیده است که میزان مصرف متعادلی از مغز گردو سطح کلسترول خون یا لیپوپروتئین کم تراکم (low Density lipoprotein ) را تا حدود 16 درصد در مردان کاهش می دهد . همچنین ثابت شده است که مغز گردو در جلوگیری از بروز بیماریهای قلبی موثر است . مغز اغلب خشک دوگاه (Monounsaturated) شامل لینولئیک اسید و لینولنیک اسید است.

قیمت فایل فقط 33,600 تومان

خرید

برچسب ها : درخت گردو , Juglansregia , ﮔــــﺮدوی ﺳﻴﺎه , گردوییان , juglans

نظرات کاربران در مورد این کالا
تا کنون هیچ نظری درباره این کالا ثبت نگردیده است.
ارسال نظر
لوگو نماد اعتماد الکترونیک
لوگو ساماندهی
logo-samandehi
'گارانتی خرید
logo-guarantee